Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19/4/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 19η του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανάπλαση του “Κυζίκειου” Άλσους και των κοινόχρηστων χώρων οδού Χαραλάμπους Δ.Ε. Ν. Αρτάκης».
2. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Ανάπλαση του “Κυζίκειου” Άλσους και των κοινόχρηστων χώρων οδού Χαραλάμπους Δ.Ε. Ν. Αρτάκης».
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού διαγωνισμού,για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάση τιμής, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στην πόλη της Χαλκίδας, προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2019 και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Ηλεκτρονικού Ανοικτού μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση μηχανημάτων τεχνικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2019, προϋπολογισμού 178.919,60 ευρώ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
5. Εξωδικαστική επίλυσης διαφοράς κατόπιν αιτήματος κ. Αναστάσιου Μάρκου.
6. Περί μη άσκησης ένδικου βοηθήματος (3 υποθέσεις).
7. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου (9 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP