Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19/12/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 19η του μηνός Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Κάδων και Επιστύλιων – Επιδάφιων Καλαθιών Απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων έτους 2017 προϋπολογισμού 120.700,00 Ευρώ με Φ.Π.Α
2. Ορισμός μελών επιτροπών διαγωνισμών-αξιολόγησης βάσει του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος πρώτο, ετήσιας διάρκειας για το έτος 2018
3. Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο: “ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” προϋπολογισμού 289.068,80 ευρώ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την 699/2017 απόφαση Ο.Ε.
4. Έγκριση 3ου Πρακτικού (Έλεγχος δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου-Κατακύρωση)του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τις ΔΕ Ανθηδόνας, ΔΕ Ν. Αρτάκης, ΔΕ Ληλαντίων για το έτος 2017, προϋπολογισμού 161.200,00 Ευρώ με ΦΠΑ
5. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP