Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 2 Αυγούστου

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟικονομικHς ΕπιτροΠΗς

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 2α του μηνός Αυγούστου έτους 2016, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Ανάκληση της αρ. 411/2016 απόφασης της Ο.Ε. και λήψη νέας απόφασης για ανάθεση Εκπόνησης Μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ» λόγω αλλαγής συντελεστή Φ.Π.Α. και λόγω αλλαγής συντελεστή C υπολογισμού αμοιβών.
2. Περί “προελέγχου” ταμειακού απολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. Έτους 2015
3. Περί “προελέγχου” Ισολογισμού 31ης Δεκεμβρίου 2015 Δήμου Χαλκιδέων
4. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP