Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20/11/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 20η του μηνός Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018)..

1. Ανάκληση της αρ. 304/2018 Α.Ο.Ε. και αποδοχή δωρεάς απορριμματοφόρου οχήματος από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε. <ΕΕΑΑ> με διαλυτική αίρεση.
2. Έγκριση 2ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ (Αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών – Ανακήρυξης Προσωρινού Αναδόχου) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: <ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ>, προϋπολογισμού 79.856,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 328.700,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2018, μέσω των προγραμμάτων Φιλόδημος και κάλυψης δράσεων πολίτικης προστασίας και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
4. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2.219/2018.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP