Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20/2/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 16 Φεβρουάριος 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 20η του μηνός Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Ανάληψη υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ΠΔ 80/16 για ανεκτέλεστες και πολυετείς δαπάνες.
2. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών.
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων και των Νομικών Προσώπων αυτού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάση τιμής ειδικότερα για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στην πόλη της Χαλκίδας ενώ για τα λιπαντικά την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 1.409.279,96 ευρώ με ΦΠΑ για τα έτη 2018-2019 και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
4. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα.
5. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης δαπανών απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών, τόκων & τοκοχρεολυσίων δανείων.
6. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης δαπανών δικαιωμάτων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας από την είσπραξη τελών και δημοτικού φόρου.
7. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
8. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης δαπανών απόδοσης κρατήσεων.
9. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης δαπανών για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων
10. Περί μη άσκησης ένδικου βοηθήματος (7 υποθέσεις)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP