Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 23-1-2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 23η του μηνός Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚOΥ Νου1 (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά) του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: ”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ του Δήμου Χαλκιδέων”, προϋπολογισμού 74.380,57 Ευρώ με ΦΠΑ.
2. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης δαπανών για απόδοση ασφαλιστικών εισφορών και κρατήσεων (βάσει του άρθρου 158 παρ. 1 και του άρθρου 160 Ν.3463/2006).
3. Περί αποδοχής της δωρεάς σαράντα (40) πινάκων ζωγραφικής για τον εμπλουτισμό της πινακοθήκης της πόλης μας από τον κο Μάριο Μεσσήνη.
4. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (7 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP