Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 23/7/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 24η του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
2. Έγκριση 2ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ (Αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών – Ανακήρυξης Προσωρινού Αναδόχου) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ-ΕΠΙΔΑΦΙΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 120.700,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
3. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Διομήδη Τσομώκου

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP