Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 24/1/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 24η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση (τροποποίηση) Προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017.
2. 2η Αναμόρφωση (τροποποίηση) Προϋπολογισμού & τροποποίηση Tεχνικού Προγράμματος οικον. Έτους 2017.
3. Ανάληψη υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ΠΔ 80/16 για ανεκτέλεστες και πολυετείς δαπάνες.
4. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγρού στη θέση Στρογγυλή Βατώντα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αρτάκης.
5. Αίτημα για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας (περ.β’ §2 του αρ. 32 του Ν.4412/2016, Ν.2121/1993) για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: “Συντήρηση,Τεχνική Υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2016”.
6. Περί διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα.
7. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μηνός Δεκεμβρίου 2016 πέντε (5) ληξιάρχων & ενός (1) εργάτη ΙΔΑΧ κοιμητηρίου.
8. Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης αποζημίωσης υπαλλήλων για τις μετακινήσεις τους εκτός έδρας.
9. Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Σύμβουλο του Δήμου μας (3 υποθέσεις).
10. Απαλλαγή Νομικής Συμβούλου από υποχρέωση παράστασης σε δίκη (2 υποθέσεις).
11. Έγκριση όρων Διακήρυξης Δημοπράτησης του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP