Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25/9/2018

Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018).

1. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 146.619,71 ευρώ με Φ.Π.Α. για το έτος 2018 και καθορισμού των όρων διακήρυξης.
2. Περί έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Αγάπης Βελισσαρίου για πληρωμή εξόδων επανέκδοσης πινακίδας οχήματος του Δήμου.
3. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1424/2018 (Αγάπη Βελισσαρίου).
4. Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Οικονομικές προσφορές) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: <Υπηρεσίες κλαδέματος υψηλών και επικίνδυνων δέντρων, συντήρησης αποκατάστασης και βελτίωσης στους χώρους πρασίνου του Δήμου, καθαρισμού αλσύλλιων από ξερά χόρτα για προστασία από πυρκαγιές, καθαρισμού ερεισμάτων οδών από ξερά χόρτα, εκτέλεσης ψεκασμών με βιολογικό σκεύασμα για την καταπολέμηση της κάμπιας των πεύκων>, προϋπολογισμού 302.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, για το έτος 2018.
5. Περί έγκρισης Πρακτικού Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές προσφορές – Οικονομική προσφορά) του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτικών και αδρανών υλικών για την συντήρηση των παγίων εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων, για τις ανάγκες του Δήμου προϋπολογισμού 54.443,32 Ευρώ με Φ.Π.Α. έτους 2018.
6. Περί έγκρισης Πρακτικού Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές προσφορές – Οικονομική προσφορά) του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οστεοφυλακίων για τις ανάγκες των κοιμητηρίων του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 69.440,00 ευρώ με Φ.Π.Α., για το έτος 2018.
7. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του μουσικού γυμνασίου Χαλκίδας για τις ανάγκες της Β΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου>, προϋπολογισμού 70.587,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.».
8. Περί μη άσκησης ένδικου βοηθήματος.
9. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (18 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP