Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 2/5/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 2η του μηνός Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών για τον συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας προϋπολογισμού 74.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων.
2. Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της δημοπρασίας του έργου: <Διαμόρφωση πλατείας Δημαρχείου Δ.Ε. Ν. Αρτάκης>.
3. Έγκριση Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια φυτικού υλικού> για το έτος 2017 προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α.
4. Έγκριση 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Οικονομικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια ζωοτροφών κυνοκομείου> για το έτος 2017 προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α.
5. Έγκριση 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές προσφορές) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης έτους 2017 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου>, προϋπολογισμού 123.000,00 € με Φ.Π.Α.
6. Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της δημοπρασίας του έργου: <Επισκευή -Συντήρηση – Αντικατάσταση κουφωμάτων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Αρτάκης>.
7. Περί ψήφισης πίστωσης για καταβολή τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. για τον μήνα Μάιο 2017.
8. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
9. Ανάληψη υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ΠΔ 80/2016 για ανεκτέλεστες και πολυετείς δαπάνες.
10. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμού υπολόγου για πληρωμή εξόδων τραπεζών (Γεώργιος Μαρίνης).
11. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμού υπολόγου για πληρωμή εξόδων μεταγραφής ακινήτου στο Κτηματολόγιο (Δήμητρα Μιχαήλ).
12. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις επικείμενων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
13. Περί ψήφισης πίστωσης για πληρωμή δικαστικών εξόδων.
14. Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Σύμβουλο του Δήμου (16 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP