Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26/6/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 26η του μηνός Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση πρακτικού Νο 1 της δημοπρασίας του έργου ”Aνακατασκευή διατηρητέας οικίας Μιαούλη στα Φύλλα Ευβοίας, ΔΕ Ληλαντίων ”.
2. Έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης έτους 2018 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου> συνολικού προϋπολογισμού 120.700,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
3. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
4. Ανάληψη υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ΠΔ 80/2016 για ανεκτέλεστες και πολυετείς δαπάνες.
5. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου, Αγάπης Βελισσαρίου, για την αλλαγή των αδειών κυκλοφορίας οχημάτων στο νέο Α.Φ.Μ. του Δήμου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP