Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26/9/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Προέλεγχος Απολογισμού, Οικονομικών Καταστάσεων και Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Χαλκιδέων, οικ. έτους 2016.
2. 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
3. Έγκριση Πρακτικού III (Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου) για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:«Μελέτη κατασκευής του έργου <Πράσινο σημείο (GREEN POINT) για την διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Χαλκιδέων>».
4. Έγκριση 3ου πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο <Εργασίες προστασίας δεντροστοιχιών και αλσύλλιων από πυρκαγιές και ψεκασμού πυτιοκάμπης και κλαδέματος υψηλών δέντρων> οικ. έτους 2017, προϋπολογισμού 180.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
5. Έγκριση πρακτικού Νο 3 (Επικαιροποιημένα δικαιολογητικά) της δημοπρασίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ».
6. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μηνός Αυγούστου 2017 πέντε (5) ληξιάρχων, ενός (1) εργάτη ΙΔΑΧ κοιμητηρίου & μίας (1) υπαλλήλου Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών.
7. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Αγάπης Βελισσαρίου που αφορά δαπάνη ασφάλισης του υπ’ αρ. ΜΕ 123063 μηχανήματος έργου.
8. Περί ψήφισης πίστωσης για τα έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό Ειδικών Συνεργατών και του Γ. Γραμματέα του Δήμου.
9. Περί ψήφισης πίστωσης για απόδοση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου.
10. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις επικειμένων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
11. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
12.Έγκριση 2ου πρακτικού (Οικονομικές προσφορές) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Υπηρεσίες για την ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων”, προϋπολογισμού 61.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
13. Περί (διάθεσης) ψήφισης πίστωσης για επιχορηγήσεις στις επιτροπές σχολικών μονάδων Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπ/σης (Γ’ κατανομή 2017).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP