Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28-11-2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 28η του μηνός Noεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί έγκρισης Πρακτικού Νο3 (Έλεγχος δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου-Κατακύρωση) του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: “Προμήθεια υδραυλικού υλικού”, προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
2. Περί έγκρισης Πρακτικού Νο3 (Έλεγχος δικαιολογητικών Προσωρινών Αναδόχων-Κατακύρωση) του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: “Προμήθεια υλικών οριζόντιας και κάθετης σήμανσης πόλης”, προϋπολογισμού 67.660,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
3. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2017.
4. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
5. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις επικειμένων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
6. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (10 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP