Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29/12

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 29η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας του έργου ”Συντήρηση κτηρίου ωδείου Σκαλκώτα”.
2. Έγκριση 2ου Πρακτικού Οικονομικής Αξιολόγησης για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς και την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: ”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” προϋπολογισμού 105.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
3. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: ”ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ”.
4. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις επικειμένων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
5. Περί ψήφισης πίστωσης για απόδοση ασφαλιστικών εισφορών.
6. Ψήφιση για την ανατροπή των αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2016 σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του π.δ. 113/2010.
7. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016.
8. Έγκριση του 1ου πρακτικού αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού και εργαλείων καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων και των Νομικών Προσώπων αυτού”

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP