Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 3/4/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 3η του μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Παραλαβή του υποέργου «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ».
2. Περί προέγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Δ’ Τριμήνου οικ. έτους 2017.
3. Περί έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης για αποζημίωση βάσει εξωδικαστικού συμβιβασμού.
4. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
5. Περί αποδέσμευσης ποσού λόγω αλλαγής συντελεστή Φ.Π.Α.
6. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (4 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP