Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 31/1/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 31η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση 3ου Πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανακήρυξης ‘Αναδόχου’ του επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” προϋπολογισμού: 105.000,00 € με Φ.Π.Α.
2. Έγκριση όρων Διακήρυξης Δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση – Αντικατάσταση κουφωμάτων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Αρτάκης».
3. Έγκριση όρων Διακήρυξης Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Χαλκιδέων».
4. Έγκριση 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Οικονομική προσφορά) του επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ» προϋπολογισμού 155.578,25 ευρώ με Φ.Π.Α.
5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων και των Νομικών Προσώπων αυτού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάση τιμής, ειδικότερα για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στην πόλη της Χαλκίδας, ενώ για τα λιπαντικά την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 1.524.943,68 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2017 και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
6. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
7. Ανάληψη υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ΠΔ 80/16 για ανεκτέλεστες και πολυετείς δαπάνες.
8. Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Σύμβουλο του Δήμου μας (11 υποθέσεις).
9. Απαλλαγή Νομικής Συμβούλου από υποχρέωση παράστασης σε δίκη (4 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP