Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 4/10/2016

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 4η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2016, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” προϋπολογισμού 105.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
2. Έγκριση Πρακτικού γνωμοδότησης επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της 481/2016 απόφασης Ο.Ε., η οποία εγκρίνει το 1ο Πρακτικό αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά) που αφορά τον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο: <ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ>, προϋπολογισμού 457.638,37 € με Φ.Π.Α.
3. Έγκριση του 2ου Πρακτικού (Οικονομική Αξιολόγηση – Κατακύρωση) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: “ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” προϋπολογισμού 274.870,80 ευρώ με Φ.Π.Α.
4. Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικά χαρακτηριστικά) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Υπηρεσίες για την ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων προϋπολογισμού 90.000,00 €”.
5. Έγκριση Πρακτικού γνωμοδότησης επί υπ’ αρ. πρωτ.: 36514/30-9-2016 ένστασης της εταιρείας <ΑΦΟΙ Α. ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.> κατά της 520/2016 απόφασης της Ο.Ε., η οποία εγκρίνει το 1ο Πρακτικό Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής) που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ” προϋπολογισμού 320.140,14 ευρώ με Φ.Π.Α.
6. Περί διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα.
7. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμού υπολόγου για πληρωμή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΑΕΓΑ για ανανεωτήριο συμβόλαιο για ΚΗΗ 4844 απορριμματοφόρο (Δημήτριος Κολούτσος).
8. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμού υπολόγου για πληρωμή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΑΕΓΑ για ανανεωτήριο συμβόλαιο για ΚΗΗ 4845 απορριμματοφόρο (Δημήτριος Κολούτσος).
9. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμού υπολόγου για πληρωμή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΑΕΓΑ για ανανεωτήριο συμβόλαιο για ΚΗΗ 4846 απορριμματοφόρο (Δημήτριος Κολούτσος).
10. Περί ψήφισης πίστωσης και ορισμού υπολόγου για πληρωμή εταιρείας δικαστικών επιμελητών «Ν.Κατσακιώρης-Δ.Τσιτσώνης» για επίδοση δικογράφων (Διομήδης Τσομώκος).
11. Ματαίωση Διαγωνισμού για το Έργο, «Σήμανση Αξιοθέατων και Μνημείων / Δ.Ε. Αυλίδος – Τ.Κ. Βαθέως / Δ.Ε. Ανθηδόνος / Δ.Ε. Ληλαντίων – Τ.Κ. Αγ. Νικολάου & Φύλλων / Δ.Χαλκιδέων» στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER, Κεντρικής Εύβοιας, στον Άξονα 4, του Π.Α.Α. 2007–2013.
12. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016.
13. Περί παροχής εξουσιοδότησης στη Νομική Σύμβουλο του Δήμου (13 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP