Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 5/12/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 5η του μηνός Noεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση 1ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ (δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τις ΔΕ Ανθηδόνας, ΔΕ Ν. Αρτάκης, ΔΕ Ληλαντίων για το έτος 2017, προϋπολογισμού 161.200,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
2. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚOΥ Νο2 (Έλεγχος δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου – Κατακύρωση) του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: ”ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου”, προϋπολογισμού 72.800,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
3. Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής του διαγωνισμού του έργου: ”ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ- ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ” σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.8 (β) του ν.4412/16, προϋπολογισμού: 1.752.488,88 € (χωρίς ΦΠΑ).
4. Περί ψήφισης πίστωσης για καταβολή τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. για τον μήνα Δεκέμβριο 2017.
5. Περί ψήφισης πίστωσης για καταβολή τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. για τον μήνα Δεκέμβριο 2017.
6. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
7. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις επικειμένων εφαρμογής σχεδίου πόλεως.
8. Περί μη άσκησης ένδικου μέσου.
9. Περί ψήφισης πίστωσης για πληρωμή βάσει δικαστικής απόφασης.
10. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (16 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP