Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 6/11/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 6η του μηνός Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018).

1. Περί κατάρτισης “σχεδίου” προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2019 μετά τη συμμόρφωσή του με τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
2. Έγκριση πρακτικού εξέτασης της ένστασης του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΛΙΝΑΡΔΟΥ του Ευαγγέλου κατά της αρίθμ.521/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων με θέμα “Έγκριση 1ου Πρακτικού (Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: <Προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση υπηρεσιών για υφιστάμενες βλάβες σε οχήματα-μηχανήματα > για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 69.500,00 Ευρώ με Φ.Π.Α έτους 2018”.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP