Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 6/3/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 2 Μάρτιος 2018

τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 6η του μηνός Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στην πόλη της Χαλκίδας, προϋπολογισμού 74.152,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2018 και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
2. Έγκριση 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμό με τίτλο: “Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού” προϋπολογισμού 647.913,76 ευρώ με Φ.Π.Α.
3. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚOΥ Νου2 (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών – Ανακήρυξη Προσωρινού Αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: »Προμήθεια ανταλλακτικών για υφιστάμενες βλάβες σε οχήματα-μηχανήματα του Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 74.380,57 Ευρώ με Φ.Π.Α.
4. Περί ψήφισης πίστωσης για καταβολή τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. για τον μήνα Μάρτιο 2018.
5. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.422.282,88 ευρώ παρακρατηθείσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
6. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
7. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (5 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP