Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 7/11/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 7η του μηνός Noεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί προσαρμογής του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 στις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου (αρθ. 4 του Ν. 4111/2013, περ. Θ του Ν. 4270/2014).
2. Έγκριση 1ου Πρακτικού (δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ» του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2017, προϋπολογισμού 99.944,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
3. Περί ψήφισης πίστωσης για καταβολή τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. για τον μήνα Νοέμβριο 2017.
4. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
5. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους νομικούς συμβούλους του Δήμου (8 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP