Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (δια περιφοράς)

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021

Πρόσκληση Σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής (δια περιφοράς)

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το αρ. 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) β) την με αρ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, γ) την με αρ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., δ) την με αρ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, ε) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 ΚΥΑ (Β΄4899), στ) την με αρ. 426/77233/1311-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, ζ) την με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.16320 ΚΥΑ (Β΄996), η) την 35η Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ /Φ.69/148/οικ.4600 του ΥΠ.ΕΣ θ) την 36η Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ /Φ.69/149/οικ.5132 του ΥΠ.ΕΣ ι)την με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/03.04.2021 ΚΥΑ (Β΄1308) ια) την με αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.24489/17.04.2021 ΚΥΑ (Β΄1558), ιβ) την 44η Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ /Φ.69/161/οικ.8599 του ΥΠΕΣ ιγ) την 45η Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ /Φ.69/162/οικ.9207 του ΥΠΕΣ και το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί “ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ”, την Πέμπτη 27/05/2021 και ώρα 12:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Χαλκιδέων για το χρονικό διάστημα από 1-6-2021 έως 31-7-2021 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 99.919,20€ με ΦΠΑ”.

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΕΛΕΝΗ Σ. ΒΑΚΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP