Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 10/10/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 8η του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση “Υπηρεσιών για την ασφάλιση των οχημάτων-μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων” , προϋπολογισμού 48.000.00 ευρώ με Φ.Π.Α., για το έτος 2019.
2. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Β99/2019 (Κολούτσος Δημήτριος).
3. Περί έγκρισης 3ου Α.Π.Ε. και 2ης Σ.Σ. του έργου: ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ( ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΚΗ Ι )”.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP