Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11/02/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 11η του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Ορισμός μελών Επιτροπών Διαγωνισμών – Αξιολόγησης βάσει του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 Τ.Α΄), ετήσιας διάρκειας για το έτος 2020
2. Απαλλαγή από άσκηση ενδίκου βοηθήματος.
3. Έγκριση πρακτικού εξέτασης ένστασης του Λινάρδου Ανάργυρου του Ευαγγέλου κατά της αρ.πρωτ. 2061/2020 αριθμ.9/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP