Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12/6/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 12η του μηνός Iουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

  1. Έγκριση 3ου Πρακτικού αξιολόγησης (Έλεγχος δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου-Κατακύρωση) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για θέρμανση κτιρίων – κίνηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων για το Δήμο Χαλκιδέων και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού» για τα έτη 2019-2020, προϋπολογισμού 1.593.183,24 ευρώ με ΦΠΑ.
  2. Έγκριση 1ου Πρακτικού αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνικές Προσφορές) και 2ου Πρακτικού αξιολόγησης (Οικονομική Προσφορά) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2019», προϋπολογισμού 178.919,60 ευρώ με ΦΠΑ.
  3. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης τοποθέτησης νέας παροχής ηλεκτροδότησης στη Νέα Λάμψακο.

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP