Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 13/10/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους, την 13η του μηνός Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018):

1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χαλκιδέων και του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. ΤΩΝ ΟΤΑ (Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.).
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την “Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση ασφαλτοστρώσεων με αυτεπιστασία Δήμου Χαλκιδέων έτους 2020”, προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
3. Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την Ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Υλικών Απολύμανσης και Ψεκασμών προς Κάλυψη Επιτακτικών Αναγκών.
4. Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την Ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Χρωμάτων Διαγραμμίσεων για Λαϊκές Αγορές προς Κάλυψη Επιτακτικών Αναγκών.
5. Έγκριση 1ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικά – οικονομικές προσφορές)
του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ», προϋπολογισμού 60.000,00Ευρώ με ΦΠΑ. για το έτος 2020-2021.
6. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την καταβολή δαπάνης στο ΤΕΕ για την αποκατάσταση και αξιοποίηση της παλαιάς αποθήκης του ΟΣΕ (αφορά το 268014 αίτημα Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας).
7. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την καταβολή δαπάνης στο ΤΕΕ για την αποκατάσταση και αξιοποίηση της παλαιάς αποθήκης του ΟΣΕ (αφορά το 269986 αίτημα Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας).
8. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την καταβολή δαπάνης στο ΤΕΕ για την αποκατάσταση και αξιοποίηση της παλαιάς αποθήκης του ΟΣΕ (αφορά το 269995 αίτημα Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας).
9. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 4844.
10. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 4845.
11. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 4846.
12. Παροχή εξουσιοδότησης σε νομικούς Συμβούλους του Δήμου (6 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP