Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 15/10/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 15η του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Έγκριση πρακτικού (Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά-Οικονομική προσφορά) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για το έτος 2019, προϋπολογισμού 41.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
2. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου (επτά υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP