Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17/9/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 17η του μηνός Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Περί 10ης Αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019.
3. Περί προέγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων B’ Τριμήνου οικ. έτους 2019.
4. Έγκριση 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προσφορές) & 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Οικονομική προσφορά) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης», προϋπολογισμού 105.125,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2019.
5. Έγκριση Πρακτικού Νο 2 (Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της δημοπρασίας του έργου με τίτλο: <Αποκατάσταση μανδρότοιχου περίφραξης του Κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη Χαλκίδας>, προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.
6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Ηλεκτρονικού Ανοικτού μειοδοτικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την προμήθεια υλικών για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού της προμήθειας 956.521,71 ευρώ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, για το έτος 2019 και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Υπηρεσιών για την ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων έτους 2019-2020, προϋπολογισμού 48.000,00 ευρώ και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
8. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής αρ. A16/2019. (Δημήτριος Κολούτσος)
9. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής αρ. A17/2019. (Δημήτριος Κολούτσος)
10. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής αρ. Δ9/2019. (Αγάπη Βελισσαρίου)
11. Έγκριση Πρακτικού Νο2 της Δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδού Τ.Κ. Λουκισίων της πράξης “Βελτίωση προσβασιμότητας αγροτικής οδού Τ.Κ. Λουκισίων, Δ.Ε. Ανθηδώνος Δήμου Χαλιδέων”».
12. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου. (10 υποθέσεις)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP