Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19-7-2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»
(Άρθρο 77, Ν. 4555/18)

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.38083/30-6-2022 (ΦΕΚ/Β΄/3367) ΚΥΑ και γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων για το έτος 2022-2023 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 254.851,00 € με Φ.Π.Α.».

2. Περί έγκρισης 1ου και 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -Τεχνικής και Oικονομικής Προσφοράς αντίστοιχα, του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο:«Περίθαλψη αδέσποτων ζώων» του Δήμου Χαλκιδέων,προϋπολογισμού 61.001,18€ με 24% Φ.Π.Α, αριθ. απόφ. Διακήρυξης: 219/24-05-2022, αύξων αριθμός (α/α) συστημικής καταχώρησης στο ΕΣΗΔΗΣ 162589.

3. Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού (Βάσει της 076/2022 πράξης του ΣΤ’ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου) του διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για θέρμανση κτιρίων – κίνηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων για το Δήμο Χαλκιδέων και τα λοιπά νομικά πρόσωπα αυτού» προϋπολογισμού : 1.613.534,69€ με ΦΠΑ για τα έτη 2021-2022, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.: 407/02-11-2020 διακήρυξη που φέρει αύξων αριθμό (α/α) συστημικής καταχώρησης στο ΕΣΗΔΗΣ: 142842.

4. Περί έγκρισης Πρακτικού IΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 189277 του έργου με τίτλο:«Συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 713.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

5. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του υποέργου 1: “Ανέγερση Σχολικού Κτιρίου για τη μετεγκατάσταση του 26ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας” της πράξης «Ανέγερση 26ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας».

6. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Βαθέως Αυλίδας».

7. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Βαθέως Δ.Ε. Αυλίδας».

8. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου:«Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνας».

9. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου:«Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνας».

10. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου:«Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Λαμψάκου»

11. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου:«Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Λαμψάκου»

12. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: « Αποκατάσταση οδοποιίας Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Νικολάου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία “ΘΑΛΕΙΑ”) στις 08 και 09-08-2020».

13. Περί έγκρισης των τευχών Δημοπράτησης και Δέσμευση Διάθεσης ποσού από ίδιους πόρους, για την Υλοποίηση του έργου με τίτλο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ”, στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ” του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, με την Χρηματοδότηση της Ε.Ε.-NextGenerationEU.

14. Περί έγκρισης διαγραφής-μείωσης βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

15. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

16. Περί έγκρισης απαλλαγής από τα δημοτικά Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού για δύο αιτούντες.

17. Περί έγκρισης καθορισμού μισθώματος κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση και λειτουργία πάγκου πώλησης λουκουμάδων.

18. Περί έγκρισης της 46/2022 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. με θέμα «4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022».

19. Περί έγκρισης της 51/2022 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. με θέμα «5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022».

20. Περί έγκρισης παραίτησης άσκησης ενδίκων βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ.12/2022 στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας (2η επίδοση).

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΕΛΕΝΗ Σ. ΒΑΚΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP