Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20/11/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 20η του μηνός Nοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Περί διαγραφής του υπ’ αρ. 1.851/2019 Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής που αφορά Χωματουργικές εργασίες που εκτελέστηκαν στην Τ.Κ. Λουκισίων της Δ.Ε. Ανθηδόνος.
2. Έγκριση 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνικές προσφορές-Οικονομική προσφορά) για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. του Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 67.996,16 ευρώ με Φ.Π.Α.
3. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP