Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20/12/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 20η του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Έγκριση της υπ. αρ. 10/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Α.Ε. Εκμετάλλευσης Περιουσίας Χαλκίδας <Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ. Α.Ε.> που αφορά την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 της Δημοτικής Α.Ε..
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων & Ανταλλακτικών Συντήρησης Παλαιών Κάδων Απορριμμάτων, προϋπολογισμού 72.874,80 ευρώ με ΦΠΑ έτους 2019.
3. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών της Διαπραγμάτευσης και Ανακήρυξης ”ΑΝΑΔΟΧΟΥ” για την ανάθεση της σύμβασης Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2β του Ν.4412/2016, για τα έτη 2019-2020, προϋπολογισμού 51.150,00 με Φ.Π.Α,
4. Έγκριση πρακτικού Νο2 (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) της δημοπρασίας του έργου: «Ανάπλαση του “Κυζίκειου” Άλσους και των κοινόχρηστων χώρων οδού Χαραλάμπους Δ.Ε. Ν. Αρτάκης».

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP