Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20/8/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020

(με την διαδικασία της “δια περιφοράς”)

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το αρ. 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) β) την με αρ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, γ) την με αρ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., δ) την με αρ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, ε) το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) γ) και δ) διατάξεις.
Καλείστε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020 και από ώρα 09:00μ.μ. έως 11:00π.μ., για λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP