Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21/1/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 21η του μηνός Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Έγκριση Πρακτικού Νο3 της δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση μανδρότοιχου περίφραξης του Κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη Χαλκίδας», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με ΦΠΑ».
2. Έγκριση 2ου Πρακτικού αξιολόγησης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καινούριων ελαστικών οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
3. Περί αποδοχής δωρεάς εικονογραφημένων καρτών.
4. Περί ανανέωσης σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Κ.Τ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου Χαλκιδέων.
5. Έγκριση 1ου Πρακτικού αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικά– Οικονομικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων και Ανταλλακτικών Συντήρησης Παλαιών Κάδων Απορριμμάτων», προϋπολογισμού 72.874,80€ με ΦΠΑ.
6. Έγκριση 2ου Πρακτικού αξιολόγησης (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του μουσικού γυμνασίου Χαλκίδας για τις ανάγκες της Β΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου», προϋπολογισμού 69.353,20 Ευρώ με Φ.Π.Α. έτους 2019-2020.
7. Έγκριση 3ου Πρακτικού αξιολόγησης (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού», προϋπολογισμού 641.156,84 ευρώ με Φ.Π.Α. για τα έτη 2019-2020.
8. Έγκριση 1ου Πρακτικού αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προσφορές) & 2ου Πρακτικού αξιολόγησης (Οικονομική προσφορά) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων – ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού και εργαλείων καθαρισμού του Δήμου Χαλκιδέων – των Νομικών προσώπων αυτού Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ., Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ., και των μονάδων της Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης», συνολικού προϋπολογισμού 358.533,26 ευρώ με Φ.Π.Α. για τα έτη 2019-2020.
9. Περί έγκρισης ή μη αιτήματος για εξώδικο συμβιβασμό.
10. Περί μη άσκησης ενδίκου μέσου.
11. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου (11 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP