Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 22/10/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 22η του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Περί 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019.
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.) του δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 67.996,16 Ευρώ με Φ.Π.Α., για το έτος 2019.
3. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση “Υπηρεσιών για την ασφάλιση των οχημάτων-μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων”, προϋπολογισμού 48.000.00 ευρώ με Φ.Π.Α., για το έτος 2019.
4. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης στον ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση τεσσάρων (4)Φ.Σ. σε νέους στύλους ΔΕΗ στη περιοχή Ντερνέκι Μύτικα (Διομήδης Τσομώκος)
5. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Ευβοίας για να χορηγηθούν αποσπάσματα χαρτών αιγιαλού και παραλίας σε διάφορες περιοχές του Δ.Χ. (Καραγιάννη Ανδρομάχη)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP