Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29/10/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 29η του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Κατάρτιση “σχεδίου” προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων Οικ. Έτους 2020 μετά τη συμμόρφωσή του με τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
2. Περί προέγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου οικ. έτους 2019.
3. Έγκριση 3ου Πρακτικού αξιολόγησης (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης», προϋπολογισμού 105.125,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2019.
4. Έγκριση 1ου Πρακτικό Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προσφορές) & 2ου Πρακτικό Αξιολόγησης (Οικονομική προσφορά) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο:«Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού», προϋπολογισμού 641.156,84 ευρώ με ΦΠΑ για τα έτη 2019-2020.
5. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.
6. Περί μη άσκησης ένδικων βοηθημάτων και ένδικων μέσων (3 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP