Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29/11/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 29η του μηνός Nοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του ΝΠΔΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας» (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ).
2. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας» (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ).
3. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του ΝΠΔΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας» (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ).
4. Έγκριση 1ου Πρακτικού (Έλεγχος Δικαιολογητικών συμμετοχής- Τεχνικών προσφορών) και 2ου Πρακτικού (Έλεγχος Οικονομικών Προσφορών) του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία του Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 936.911,11 ευρώ με Φ.Π.Α..
5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του μουσικού γυμνασίου Χαλκίδας για τις ανάγκες της Β΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου σχολικού έτους 2019-2020 προϋπολογισμού 69.353,20 Ευρώ με Φ.Π.Α..
6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2β του Ν.4412/2016, για τα έτη 2019-2020, προϋπολογισμού 51.150,00 με Φ.Π.Α.
7. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής Δ24/2019 & Δ28/2019 (Διομήδης Τσομώκος).
8. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής Δ25/2019 & Δ27/2019 (Διομήδης Τσομώκος).
9. Περί διαγραφής χρέους που αφορά βεβαιωμένο πρόστιμο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
10. Περί διαγραφής χρεών που αφορούν βεβαιωμένα πρόστιμα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
11. Περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ21/2019 (Κολούτσος Δημήτριος).
12. Περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ22/2019 (Κολούτσος Δημήτριος).
13. Περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ26/2019 (Καραγιάννη Ανδρομάχη).
14. Περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ29/2019 (Καραγιάννη Ανδρομάχη).
15. Περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ30/2019 (Καραγιάννη Ανδρομάχη).
16. Περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ31/2019 (Καραγιάννη Ανδρομάχη).
17. Περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ32/2019 (Καραγιάννη Ανδρομάχη).
18. Περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ33/2019 (Καραγιάννη Ανδρομάχη).
19. Περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ34/2019 (Κολούτσος Δημήτριος).
20. Ανάκληση της αρ. 316/2019 απόφασης της Ο.Ε. περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς συμβούλους του Δήμου.
21. Παροχή εξουσιοδότησης στους Νομικούς συμβούλους του Δήμου (5 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP