Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 3/12/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 3η του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων χρήσεως οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.).
2. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.
3. Έγκριση 1ου Πρακτικού (δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικά-οικονομικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καινούριων ελαστικών οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης, για τον επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 328.700,00 ευρώ με ΦΠΑ έτους 2019, μέσω των προγραμμάτων Φιλόδημος και κάλυψης δράσεων πολίτικης προστασίας.
5. Έγκριση 2ου Πρακτικού αξιολόγησης-Κατακύρωσης για τον διαγωνισμό με τίτλο: “Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Νομικού Πρσώπου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.) του Δήμου Χαλκιδέων”, προϋπολογισμού 67.996,16 Ευρώ με ΦΠΑ.
6. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP