Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 3/4/2020 (με διαδικασία τηλεδιάσκεψης)

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (με τη διαδικασία της “τηλεδιάσκεψης”)

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), β) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, γ) την υπ’ αριθμ. 429/13.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β ́ 850/13.3.2020), δ) την με αριθμ. 1822/16-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ε) το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β), γ) και δ) διατάξεις.
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Παρασκευή 3 Απριλίου και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού Νο4 της δημοπρασίας του έργου: <Ανάπλαση του “Κυζίκειου” Άλσους και των κοινόχρηστων χώρων οδού Χαραλάμπους Δ.Ε. Ν. Αρτάκης>.
2. Έγκριση της υπ. αρ. 15/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. που αφορά την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Χαλκίδας.
3. 3η Αναμόρφωση (τροποποίηση) Προϋπολογισμού & τροποποίηση Tεχνικού Προγράμματος οικον. Έτους 2020.
4. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την καταβολή δαπάνης στο Κτηματολογικό Γραφείο Χαλκίδος.
5. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΒΑΘΕΩΣ».
6. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ T.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ».
7. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, Προμήθειας εξοπλισμού προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α. τουριστικών παραλιών Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 226.628,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020 και καθορισμού των όρων διακήρυξης.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP