Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 3/6/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το αρ. 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) β) την με αρ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, γ) την με αρ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., δ) την με αρ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, ε) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 ΚΥΑ (Β΄4899), στ) την με αρ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, ζ) την με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.16320 ΚΥΑ (Β΄996), η) την 35η Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ /Φ.69/148/οικ.4600 του ΥΠ.ΕΣ θ) την 36η Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ /Φ.69/149/οικ.5132 του ΥΠ.ΕΣ ι)την με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/03.04.2021 ΚΥΑ (Β΄1308) ια) την με αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.24489/17.04.2021 ΚΥΑ (Β΄1558), ιβ) την 44η Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ /Φ.69/161/οικ.8599 του ΥΠΕΣ ιγ) την 45η Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ /Φ.69/162/οικ.9207 του ΥΠΕΣ και το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της “τηλεδιάσκεψης” την Πέμπτη 03/06/2021 και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί αποδοχής της διαμορφωμένης κατάστασης και τη μη πραγματοποίηση διορθωτικών ενεργειών αποκατάστασης των ασφαλτικών στρώσεων στις θέσεις διέλευσης των δικτύων αποχέτευσης, του έργου: «Συνοδά έργα υποδομών – δικτύων νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας».
2. Περί Έγκριση 1ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ.: «Προμήθεια οχημάτων – μηχανημάτων έργου και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού.: 1.554.600,00 € με Φ.Π.Α. με ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 489/27-10-2020.
3. Έγκριση 1ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ (δικαιολογητικά συμμετοχής – οικονομικές προσφορές) της δημοπρασίας του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ «Αποκατάσταση οδοποιίας δημοτικής Ενότητας Χαλκιδέων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ‘ΘΑΛΕΙΑ’) στις 08 & 09-08-2020» του έργου «Αποκατάσταση των βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων με τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ‘ΘΑΛΕΙΑ’) στις 8 και 9/8/2020» προϋπολογισμού 1.209.677,42€ (χωρίς ΦΠΑ) και 1.500.000,00€ (με ΦΠΑ).
4. Έγκριση 1ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ (δικαιολογητικά συμμετοχής – οικονομικές προσφορές) της δημοπρασίας του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ «Αποκατάσταση οδοποιίας δημοτικής κοινότητας Αγ. Νικολάου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ‘ΘΑΛΕΙΑ’) στις 08 & 09-08-2020» του έργου «Αποκατάσταση των βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων με τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ‘ΘΑΛΕΙΑ’) στις 8 και 9/8/2020» προϋπολογισμού 1.532.258,07€ (χωρίς ΦΠΑ) και 1.900.000,00€ (με ΦΠΑ).
5. Έγκριση 1ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ (δικαιολογητικά συμμετοχής – οικονομικές προσφορές) της δημοπρασίας του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ «Αποκατάσταση οδοποιίας δημοτικών κοινοτήτων Βασιλικού, Φύλλων, Μύτικα και Αφρατίου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ‘ΘΑΛΕΙΑ’) στις 08 & 09-08-2020» του έργου «Αποκατάσταση των βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων με τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ‘ΘΑΛΕΙΑ’) στις 8 και 9/8/2020» προϋπολογισμού 1.209.677,42€ (χωρίς ΦΠΑ) και 1.500.000,00€ (με ΦΠΑ).

6. Απαλλαγή από άσκηση ένδικου μέσου.

7. Ορισμός υπολόγου Αγάπης Βελισσαρίου με απόδοση 20/08/2021

8. Ορισμός υπολόγου Αγάπης Βελισσαρίου με απόδοση 20/08/2021

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΕΛΕΝΗ Σ. ΒΑΚΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP