Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 30/11/21

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»
(Άρθρο 77, Ν. 4555/18)

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με α) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το αρ. 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.72486/19-11-2021 (ΦΕΚ Β ́ 5401) ΚΥΑ. γ) την 67η εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23-11-2021) και το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί:

με φυσική παρουσία, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 της ανωτέρω αναφερόμενης ΚΥΑ, τηρουμένων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού].
Παρακαλούμε οι παριστάμενοι να είναι εφοδιασμένοι, ανάλογα με την περίπτωση:

1) Με πιστοποιητικό εμβολιασμού, εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
ή
2) Με βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με την χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συνεδρίαση, εφόσον έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης γνωμοδότησης 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ »

2. Περί έγκρισης 2ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια Απορριμματοφόρων και λοιπών Οχημάτων Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Χαλκιδέων – Φιλόδημος II», προϋπολογισμού.: 990.000,00 € με αριθ. διακήρυξης 277/20-07-2021 & αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 136085.

3. Περί ματαίωσης της διαδικασίας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο : «Ασφάλιση των Οχημάτων-Μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. για το έτος 2021-2022»

4. Περί έγκρισης της 41/2021 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. με θέμα «5η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021»

5. Περί έγκρισης της 54/2021 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. με θέμα «6η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021»

6. Περί έγκρισης της 55/2021 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. με θέμα «Απολογιστικά στοιχεία Γ’ Τριμήνου 2021»

7. Περί έγκρισης ψήφισης ΟΠΔ Δήμου Χαλκιδέων Οικονομικού Έτους 2022.

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΕΛΕΝΗ Σ. ΒΑΚΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP