Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 31/5/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»
(Άρθρο 77, Ν. 4555/18)

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19),όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́76), β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27397/14-05-2022 (ΦΕΚ Β ́ 2369) ΚΥΑ, γ) και το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

ΘΕΜΑΤΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή-Ανακατασκευή Θερμομονώσεων-Υγρομονώσεων Δωμάτων Σχολικών Κτιρίων»

2. Περί έγκρισης χρηματοδότησης έργου με τίτλο : «Παρεμβάσεις στη Δ.Ε. Αυλίδας για τη βελτίωση της καθημερινότητας» από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

3. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου: « Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Χαλκιδέων έτους 2021»

4. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου: « Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Χαλκιδέων έτους 2021»

5. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 3/2022

6. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 5/2022

7. Περί έγκρισης επικύρωσης του υπ’ αριθμ. 48205/31-12-2021 Πρακτικού Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών κατόπιν συνεδρίασης στις 16-12-2021

8. Περί έγκρισης επικύρωσης του υπ’ αριθμ. 48206/31-12-2021 Πρακτικού Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών κατόπιν συνεδρίασης στις 16-12-2021

9. Περί έγκρισης της 36/2022 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. με θέμα «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022»

10. Περί έγκρισης της 40/2022 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. με θέμα «Απολογιστικά στοιχεία Α’ Τριμήνου»

11. Περί έγκρισης της 41/2022 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. με θέμα «2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022»

12. Περί έγκρισης της 43/2022 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. με θέμα «3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022»

13. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP