Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 5/11/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 5η του μηνός Nοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

1. ‘Έλεγχος του Ο.Π.Δ. (στοχοθεσία) Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2020.
2. Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Β΄ Τριμήνου οικ. έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.
3. Περί 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.
4. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών που αφορούν περιβαλλοντικά τέλη από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.
5. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης στον ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση ενός (1) φωτιστικού σώματος σε νέο στύλο ΔΕΗ, επί των οδών Σωκράτους & Αγίας Μαρίνας στο Μύτικα της Δ.Ε. Ληλαντίων (Κολούτσος Δημήτριος).
6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καινούριων ελαστικών οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ με Φ.Π.Α
7. Έγκριση 3ου Πρακτικού αξιολόγησης- κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο:
” ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019” προϋπολογισμού ύψους 41.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
8. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ23/2019 (Διομήδης Τσομώκος)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP