Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 10/12/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2020

Μετά τη ματαίωση της κατά την 9η Δεκεμβρίου 2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την υπ’ αρ. 37849/04-12-2020 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρχε απαρτία, ο Πρόεδρος προσκαλεί εκ νέου τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00π.μ., που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις των α) άρθρ. 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το αρ. 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) β) αρίθμ. 18318/13-03-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, γ) αρίθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., δ) αρίθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, ε) αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 ΚΥΑ (Β΄4899), στ) αρίθμ.. 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης και τα οποία ήταν:
1. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Χαλκίδα (οδός Αρεθούσης & Κουρητών 102) με διακριτικό τίτλο “ARTOPOLIS” ιδιοκτησίας Ευάγγελου Βάσσου του Νικολάου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
2.Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Χαλκίδα (οδός Αβάντων 64) με διακριτικό τίτλο “ΠΑΠΑΛΙΟΛΙΟΣ” ιδιοκτησίας Οδυσσέα Παπαλιόλιου του Άγγελου για τοποθέτηση ψυγείων.
3.Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Χαλκίδα (οδός Αβάντων 58) με διακριτικό τίτλο “ORO ANTICO” ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΟRO ANTICO O.E” για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
4. Έγκριση αίτησης για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο στην Κοινότητα Δροσιάς της Δημ. Ενότητας Ανθηδόνος (οδός Ιερέως Δημ.Αφράτη) ιδιοκτησίας Κυριακής Καρβούνη του Βασιλείου για τοποθέτηση ψυγείων.
5. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης στην οδό Χαϊνά 72 στη Χαλκίδα.
6. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο “Βελτίωση-Ανακατασκευή κύριας συλλεκτήριας οδού Αρεθούσης (Κόμβος “Δάριγκ” έως κόμβος “Αγίου Στεφάνου Χαλκίδας”).
7. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που συνοδεύουν την Αρχιτεκτονική μελέτη για την πλατεία 28ης Οκτωβρίου στην Κοινότητα Βαθέος Αυλίδος.
8.Ορισμός νέων χώρων υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο Χαλκιδέων.
9. Αποξήλωση κουβουκλίου περιπτέρου (Ρωμιόπουλου) επί της οδού Πυτιούσης στη Νέα Λάμψακο Χαλκίδας.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP