Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 17/5/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/29-4-2023 (ΦΕΚ/Β΄/2883/29-4-2023) ΚΥΑ, γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δ) το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης Αμεα,
2. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης Αμεα,
3. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης Αμεα,
4. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης Αμεα,
5. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης,
6. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης,
7. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης
8. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (ικριώματα),
9. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (ικριώματα).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP