Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 31η/3/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/26-3-2023 (ΦΕΚ/Β΄/1954/26-3-2023) ΚΥΑ, γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δ) το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Περί οριστικής διακοπής ή μη λειτουργίας καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 180/79 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 457/90 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης» και ισχύει, του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, της αριθμ. 16228/18-05-2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1723/Β΄) και του αριθμ. πρωτ. 9422/06-04-2015 εγγράφου του ΥΠΕΣΔΔΑ (από αναβολή),
2. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP