Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/7/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 11η του μηνός Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: <ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ 15ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ (στηθαία) ΤΟΥ 13ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ> με απευθείας ανάθεση.
2. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Διομήδη Τσομώκου που αφορά δαπάνη μετατόπισης στύλου στη δημοτική οδό Ν. Αρτάκης προς ΚΤΕΟ.
3. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Διομήδη Τσομώκου που αφορά δαπάνη μεταφοράς γραμμής σε σχολείο της Δ.Ε. Ανθηδώνος.
4. Περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Διομήδη Τσομώκου που αφορά δαπάνη μεταφοράς γραμμής σε σχολείο της Δ.Ε. Ν. Αρτάκης.
5. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση Ταχυδρομικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού 52.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
7. Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Σύμβουλο του Δήμου.
8. Καθορισμός Τέλους για εγκατάσταση Λούνα-Πάρκ.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP