Συνεδρίαση της Οικονομική Επιτροπή στις 29/9/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους, την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018):

1. Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (Δ.Ε. Ανθηδόνας, Δ.Ε. Αυλίδας, Δ.Ε. Ν. Αρτάκης, Δ.Ε. Χαλκίδας)», προϋπολογισμού: 198.400,00 € με Φ.Π.Α..
2. Έγκριση πρακτικού τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων προς κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 39.571,50€ με Φ.Π.Α. (ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ).
3. Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου Χαλκίδας “ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ”», προϋπολογισμού: 2.300.000,00 € με Φ.Π.Α..
4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Βασιλικού».
5. Έγκριση 1ου Πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Επισκευές Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.
6. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την καταβολή δαπάνης στο ΔΕΔΔΗΕ που αφορά χορήγηση νέας παροχής για το οίκημα Μιαούλη στα Φύλλα.
7. Περί μη άσκησης ενδίκου μέσου κατά της αρ. 419/2020 απόφασης του Ειρηνοδίκης Χαλκίδας.
8. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου (4 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP