Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη στις 27/11/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση μισθώσεων απορριμματοφόρων και μηχανημάτων για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών προς αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού covid 19.
2. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση προμήθειας κάδων απορριμμάτων για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού covid 19.
3. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΛΣΥΛΙΟΥ ΚΑΝΗΘΟΥ” για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού covid19.
4. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού covid 19.
5. Έγκριση 2oυ Πρακτικού Αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο: «Μίσθωση Μηχανημάτων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας για το τμήμα Ε΄ του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού που απέβη άγονος, προϋπολογισμού 34.980,40 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020.
6. Μερική ανάκληση της αρίθμ.347/2020 ΑΟΕ & εκ νέου έγκριση του 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την :«MΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020, προϋπολογισμού 294.661,40 Ευρώ με 24% Φ.Π.Α.», σύμφωνα με την 178/2020 απόφαση Ο.Ε.
7. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας αποσφράγισης Δικαιολογητικών συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς για τον διαγωνισμό με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση Υφισταμένων Υποδομών Κοινοχρήστου Χώρου Παραλιακού Μετώπου Μπουρτζίου Δ.Ε. Ληλαντίων Δήμου Χαλκιδέων κατόπιν Θεομηνίας της 8 & 9/08/2020’’, χωρίς την ύπαρξη πίστωσης στον Π/Υ βάσει της παρ. 7 του άρθρου 158 του Ν.3463/06( Κ.Δ.Κ )».
8. Έγκριση 1ου Πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση Κόκκινου Σπιτιού», προϋπολογισμού 160.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).
9. Έγκριση 2ου Πρακτικού δημοπρασίας του έργου: « Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού αθλητικού κέντρου Κανήθου Χαλκίδας», προϋπολογισμού 2.299.966,15 Ευρώ ( με ΦΠΑ).
10. Ορισμός τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης για τις εργασίες διαχείρισης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλκιδέων.
11. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής 29/2020 & 33/2020 (Βελισσαρίου Αγάπη).
12. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 37/2020 (Ανδρομάχη Καραγιάννη).
13. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 38/2020 (Ανδρομάχη Καραγιάννη).
14. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 39/2020 (Ανδρομάχη Καραγιάννη).
15. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 40/2020 (Ανδρομάχη Καραγιάννη).
16. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 41/2020 (Ανδρομάχη Καραγιάννη).
17. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 42/2020 (Ανδρομάχη Καραγιάννη).
18. Ανάθεση κατ΄ εξαίρεση σε δικηγόρο παράστασης πολιτικής αγωγής του Δήμου Χαλκιδέων σε ποινικό δικαστήριο (άρθρ.40 § 1 εδάφ. ιδ΄ του Ν.4735-ΦΕΚ 197/Α΄12-10-2020).
19. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου (2 υποθέσεις).
20. Παραίτηση από ένδικο μέσο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP