Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη στις 3/12/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας αποσφράγισης Δικαιολογητικών συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς για τον διαγωνισμό με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση Υφισταμένων Υποδομών παραλιακού μετώπου ενδιάμεσου τμήματος μεταξύ Μπουρτζίου και Λευκαντίου, Δ.Ε. Ληλαντίων, Δήμου Χαλκιδέων, κατόπιν Θεομηνίας της 8ης & 9ης/08/2020».
2. Έγκριση πρακτικού τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για τον: «Καθαρισμό–Απολύμανση Αποχετεύσεων και Υδρορροών Δημοτικών κτιρίων COVID-19».
3. Αποδοχή των Όρων Πρόσκλησης με Κωδ. ΣΦΗΟ-2020 (Αριθ. Πρωτ. : 7970/16.11.2020) του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του ΥΠΕΝ και Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο “ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος (Χ.Π.) “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π. 4) “Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).
4. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκριση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση Προμήθειας αμμώδους και Διαβαθμισμένου Υλικού Λιθορροπής για την Αποκατάσταση της Αποσάρθρωσης των Ακτών του Παραλιακού Μετώπου στο Μπούρτζι και στο Λευκαντί της Δ.Ε. Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων ένεκα της από 8 & 9/08/2020 Θεομηνίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 84.964,80 € με Φ.Π.Α.
5. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκριση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση Προμήθειας Μεταλλικών Υλικών για την Αποκατάσταση υποδομών για την άμεση λειτουργικότητα τους, όπως περιφράξεων δημοτικών γηπέδων, παιδικών χαρών λόγω βλαβών που υπέστησαν κατόπιν της Θεομηνίας της 8 & 9/08/2020, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.998,43 € με Φ.Π.Α.
6. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκριση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση Προμήθειας Λοιπών Υλικών για την Αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης – αποχέτευσης ένεκα της από 8 & 9/08/2020 Θεομηνίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 34.940,93 € με Φ.Π.Α.
7. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκριση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση Μίσθωσης μηχανημάτων για τον καθαρισμό του παραλιακού μετώπου στο Μπούρτζι και στο Λευκαντί της ΔΕ Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων κατόπιν της από 8 & 9/08/2020 Θεομηνίας για την διάστρωση των νέων υλικών αποκατάστασης της παραλίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.787,00 € με Φ.Π.Α.
8. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκριση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση Προμήθειας PLEXIGLASS για την κάλυψη αναγκών αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.044,00 € με Φ.Π.Α.
9. Έγκριση του 1ου και 2ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (Δ.Ε. Ανθηδόνας, Δ.Ε. Αυλίδας, Δ.Ε. Ν. Αρτάκης, Δ.Ε. Χαλκίδας)», προϋπολογισμού: 198.400,00 € με Φ.Π.Α. με ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 238/14-07-2020” και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 95185.-εξ αναβολής κατόπιν της από 30/11/2020 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού-Αξιολόγησης.
10. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού covid 19-εξ αναβολής.
11. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκριση όρων για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας “Επίβλεψη και παρακολούθηση εργασιών απολύμανσης από μηχανικό αρμόδιας ειδικότητας στον ιστορικό και αρχαιολογικό χώρο της Χαλκίδας” για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού covid19.
12. Έγκριση αιτήματος για παράταση υποβολής προσφορών για το έργο: «Αποκατάσταση, Ανάδειξη, Ανάπτυξη και Λειτουργική Επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας».
13. Έγκριση της υπ. αρ. 62/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά την έκθεση απολογιστικών στοιχείων Γ΄ τριμήνου 2020 του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας.
14. Έγκριση της υπ. αρ. 73/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά την 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας.
15. Διαγραφή οφειλών που αφορούν συμμετοχή στη λαϊκή αγορά της Χαλκίδας, λόγω λάθους χρέωσης.
16. Έγκριση της απόφασης Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση “Προμήθειας RAPID TEST για τον έλεγχο μετάδοσης του COVID-19” για την διενέργεια των τεστ με την συνδρομή Κινητής Ομάδας Υγείας-Κ.Ομ.Υ. στους εργαζομένους του δήμου.
17. Παροχή εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (3 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP