Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στη 1/3/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19),όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́76), β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.10343/18-02-2022 (ΦΕΚ Β ́766) ΚΥΑ. γ) το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις:
Παρακαλούμε οι παριστάμενοι να είναι εφοδιασμένοι, ανάλογα με την περίπτωση: Με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19 και στην περίπτωση που έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συνεδρίαση.
Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 4ου πρακτικού (Έλεγχος δικαιολογητικών «Προσωρινού Αναδόχου» – Κατακύρωση) του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια Απορριμματοφόρων και λοιπών Οχημάτων Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Χαλκιδέων – Φιλόδημος II», προϋπολογισμού.: 990.000,00 € με αριθ. διακήρυξης 277/20-07-2021 & αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 136085.

2. Περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την Πράξη με τίτλο:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ».

3. Περί επικαιροποίησης της 95/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τέλους (10€ ανεξαρτήτως ενότητας και ζώνης) κατάληψης επιπλέον κοινόχρηστου χώρου απο περίπτερα.

4. Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης για Διοικητική Υποστήριξη στους Δήμους Διρφύων-Μεσσαπίων και Ερέτριας σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 998/23-02-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης.

5. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (1 υπόθεση)

6. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (1 υπόθεση)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP